منشی

جایگاه منشی (مسئول دفتر) در کسب و کار به شخصی داده می شود که توسط سازمان استخدام شده تا بر...