آقای دکتر علی صفدرپور

 

رئیس و مسئول فنی بیمارستان

خانم دکتر آزاده شهراد

 

مدیر داخلی بیمارستان

آقای سجاد کاظم پور

 

مسئول دفتر ریاست و مدیریت

 
آقای محسن کاظمی

 

مدیرپرستاری(مترون)

آقای ابوالفضل قمشه

 

مسئول روابط عمومی و فرهنگی

آقای وحید نجفی

 

مسئول فناوری اطلاعات

آقای حسین انتظاری

 

مسئول منابع انسانی

 
آقای ابوالفضل طالبی

 

مدیر امور مالی

 
آقای ابراهیم اشرفی

 

مسئول انبار و تدارکات

آقای سیدکاظم میراسماعیلی

 

کارپرداز

خانم پریسا حسینی

 

مسئول بهبود کیفیت

آقای وحید اقبال

 

مسئول تجهیزات پزشکی

خانم شبنم گلستانی

 

مسئول مددکاری

خانم الهه مینوسپهر

 

مسئول بهداشت محیط

خانم مژگان اسلامی

 

مسئول بهداشت حرفه ای

خانم ناهید یزدانی

 

مسئول آمار

خانم ناهید ابراهیمی فر

 

مسئول تغذیه

خانم پروین بیک مرادی

 

مسئول ایمنی بیمار

خانم سمیه جمالی

 

سوپروایزر کنترل عفونت

آقای محمدرضا جلوداری

 

مسئول بیمه گری و درآمد

خانم بلقیس صبا

 

مسئول کد زنی

آقای داوود عینعلی

 

مسئول بایگانی

خانم فاطمه محمدی

 

کاربر صندوق

 
خانم علی طاهری

 

کابر پذیرش

آقای سیدجعفر واعظ پور

 

مسئول مرکز تلفن

خانم فائزه پورشمسی

 

مسئول واحد های پاراکلینیک

 
خانم طاهره بابری

 

مسئول اطلاعات سلامت