چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • ریاست بیمارستان
  • رئیس و مسئول فنی بیمارستان : دکتر علی صفدرپور
  • مدیر داخلی بیمارستان : دکتر آزاده شهراد
  • مسئول دفتر ریاست و مدیریت : سجاد کاظم پور
  • مدیرپرستاری(مترون) : محسن کاظمی
  • مسئول روابط عمومی و فرهنگی : ابوالفضل قمشه
  • مدیر امور مالی : ابوالفضل طالبی
  • مسئول بهبود کیفیت : پریسا حسینی
  • مسئول ایمنی بیمار : پروین بیک مرادی
  • مسئول واحد های پاراکلینیک : فائزه پورشمسی
 • مدیر داخلی
  • مسئول فناوری اطلاعات : وحید نجفی
  • مسئول منابع انسانی : حسین انتظاری
  • مسئول تاسیسات : هادی میرجلیلی
  • مسئول تجهیزات پزشکی : وحید اقبال
  • مسئول مددکاری : شبنم گلستانی
  • مسئول بهداشت محیط : الهه مینوسپهر
  • مسئول بهداشت حرفه ای : مژگان اسلامی
  • مسئول تغذیه : ناهید ابراهیمی فر
  • مسئول اطلاعات سلامت : محمدعلی سلیمی
 • مسئول بهبود کیفیت
  • مسئول آمار : ناهید یزدانی
 • مدیر امور مالی
  • مسئول انبار و تدارکات : ابراهیم اشرفی
  • کارپرداز : سیدکاظم میراسماعیلی
  • مسئول بیمه گری و درآمد : محمدرضا جلوداری
  • کاربر صندوق : فاطمه محمدی
 • مسئول تاسیسات
  • مسئول مرکز تلفن : سیدجعفر واعظ پور
 • مسئول اطلاعات سلامت
  • مسئول کد زنی : بلقیس صبا
  • مسئول بایگانی : داوود عینعلی
  • کابر پذیرش : خدیجه بهبهانی نسب
 • مدیرپرستاری
  • سوپروایزر کنترل عفونت : زینت ابراهیمی
 • مسئول پاراکلینیک